ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TOYOTA Wallet Powered by SCB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TOYOTA Wallet Powered by SCB


ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ TOYOTA Wallet Powered by SCB ตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด โดย ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

 • 1.1 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในการทำรายการ
 • 1.2 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ธนาคารมอบหมายด้วย
 • 1.3 “บริการ e-Wallet” หมายความถึง บริการ TOYOTA Wallet Powered by SCB ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน QR Code ของผู้รับชำระเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ แทนการชำระเงินด้วยเงินสด รวมถึงการบริการประเภทอื่นใดที่ธนาคารเปิดให้บริการหรือที่ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • 1.4 “บัญชีรับเงิน” หมายความถึง บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร ที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดให้เป็นบัญชีเพื่อการรับโอนเงินจาก e-Wallet ทั้งนี้ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนด หรือที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
 • 1.5 “บัตรเครดิต” หมายความถึง บัตรเครดิตที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดให้ผูกกับ e-Wallet เพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผ่านบริการ e-Wallet
 • 1.6 “ผู้รับชำระเงิน” หมายความถึง บุคคลซึ่งใช้บริการร้านค้ารับชำระเงินกับธนาคาร และตกลงรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจาก ผู้ขอใช้บริการผ่าน e-Wallet ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • 1.7 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name, Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person Identification Number, รหัส OTP – One Time Password หรือรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการ e-Wallet ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดให้ หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม
 • 1.8 “รายการ” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่กระทำผ่านระบบบริการ e-Wallet เช่น การชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการให้แก่ผู้รับชำระเงิน โดยให้ธนาคารหักเงินจาก e-Wallet เป็นต้น
 • 1.9 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
 • 1.10 “Application” หมายความถึง บริการ TOYOTA Wallet ของ TOYOTA
 • 1.11 “e-Wallet” หมายความถึง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการที่ออกให้โดยธนาคารภายใต้ Application ซึ่งใช้ในการชำระ ค่าสินค้าและ/หรือบริการและผูกกับบัญชีรับเงิน เพื่อรับเงินโอนออกจาก e-Wallet ของผู้ขอใช้บริการ
 • 1.12 “SCB Easy Application” หมายความถึง บริการ SCB Easy Application ของธนาคาร
 • 1.13 “TOYOTA” หมายความถึง บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ TOYOTA มอบหมายด้วย

2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ

 • 2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
 • 2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น หากผู้ขอใช้บริการทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดหรือบุคคลใดสามารถเข้าถึงได้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการใดๆ ผ่านเครื่องมือเพื่อการทำรายการนั้น
 • 2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • 2.4 กรณีที่รหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ e-Wallet และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวดังกล่าวทันทีที่ TOYOTA Wallet Customer Care โทร. 0-2660-5500 โดย ธนาคารจะดำเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ e-Wallet และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวดังกล่าวในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบตัวตนตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการ e-Wallet ผ่านรหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการก่อนที่ธนาคารจะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ e-Wallet และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

  อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ e-Wallet และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวดังกล่าว และ/หรือ เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ


3. การใช้บริการ e-Wallet

 • 3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ e-Wallet ได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนและขอใช้บริการ e-Wallet ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ขอใช้บริการด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชันและ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ e-Wallet บนเครื่องมือเพื่อการทำรายการในระยะเวลาหนึ่งๆ ได้ 1 (หนึ่ง) เครื่องเท่านั้น
 • 3.2 ในการเข้าใช้บริการ e-Wallet ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่ ธนาคารกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อธนาคาร ที่ TOYOTA Wallet Customer Care โทร. 0-2660-5500 และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือ รายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการ e-Wallet แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับธนาคารทั้งสิ้น
 • 3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในบริการ e-Wallet ดังต่อไปนี้ และ/หรือ ที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาที่ธนาคารจะกำหนดไว้สำหรับแต่ละฟังก์ชัน หรือตามเวลาอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
  • 3.3.1 การชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ
   • (1) การชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการด้วยเงินใน e-Wallet
    • (1.1) ในการนำเงินเข้า e-Wallet ผู้ขอใช้บริการจะต้องเติมเงินผ่าน SCB Easy Application โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือเติมเงินโดยวิธีอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการเติมเงินเข้า e-Wallet จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรายการและต่อวัน และยอดเงินคงเหลือสูงสุดในแต่ละขณะของ e-Wallet จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่ธนาคารกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้าซึ่งจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีการเติมเงินเข้า e-Wallet ครั้งใดมีจำนวนเงินสูงกว่าที่ธนาคารกำหนด หรือจะมีผลให้ยอดรวมเงินคงเหลือใน e-Wallet ในขณะนั้น ๆ มีจำนวนเงินสูงกว่าที่ธนาคารกำหนด ระบบจะปฏิเสธรายการเติมเงินในครั้งนั้นทั้งจำนวนโดยไม่ถือเป็นความผิดของธนาคารแต่อย่างใด

     ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถเบิกถอนเงินจาก e-Wallet และ/หรือ โอนเงินจาก e-Wallet ไปยัง e-Wallet ของบุคคลอื่นได้ โดยหากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะนำเงินออกจาก e-Wallet ผู้ขอใช้บริการจะต้องโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีรับเงินก่อน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่อยู่ใน e-Wallet ทุกขณะ ไม่ว่าในระหว่างวันหรือในขณะที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินจาก e-Wallet ไปยังบัญชีรับเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

    • (1.2) ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่าน e-Wallet ธนาคารจะดำเนินการหักเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการดังกล่าวออกจากยอดเงินคงเหลือใน e-Wallet ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดทันที ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่าน e-Wallet จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรายการและต่อวัน หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่ธนาคารกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือใน e-Wallet มีจำนวนไม่เพียงพอกับค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ระบบจะยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
    • (1.3) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการให้แก่ผู้รับชำระเงินเกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระจริง หรือกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่มีการชำระเงินผ่านบริการ e-Wallet ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งผู้รับชำระเงินและดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้รับชำระเงินและธนาคารกำหนด เพื่อให้ผู้รับชำระเงินดำเนินการคืนเงิน หรือยกเลิกรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการยกเลิกรายการภายในวันที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการนั้น ๆ เท่านั้น และเมื่อผู้รับชำระเงินทำรายการคืนเงินหรือยกเลิกรายการดังกล่าวสำเร็จ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยนำเงินเข้า e-Wallet ของผู้ขอใช้บริการ หรือคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ทำรายการดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

     ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ชำระเงินผ่านบริการ e-Wallet แทนการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากผู้รับชำระเงิน

    • (1.4) ในการโอนเงินออกจาก e-Wallet ผู้ขอใช้บริการจะต้องโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อ ธนาคาร และดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องโอนเงินตามยอดเงินคงเหลือใน e-Wallet ทั้งหมด โดยไม่สามารถโอนเงินเพียงบางส่วนได้

     เมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการขอโอนยอดเงินคงเหลือใน e-Wallet เข้าบัญชีรับเงินสำเร็จ ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการตามจำนวนเงินคงเหลือที่ทำรายการโอนเงินออกจาก e-Wallet ดังกล่าวได้ และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีรับเงินโดยระบบอัตโนมัติ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินจาก e-Wallet ไปยังบัญชีรับเงินได้ผ่านการแจ้งเตือนใน Application และ/หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และ/หรือ ช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินดังกล่าวได้จากสมุดเงินฝาก และ/หรือ รายการเดินบัญชี (Statement) ได้ด้วยตนเอง

     ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินออกจาก e-Wallet ไปยังบัญชีรับเงินที่กำหนดโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่โอนเงินไม่ได้ดังกล่าวทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการโอนเงินออกจาก e-Wallet ไปยังบัญชีรับเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบัญชีเงินฝากของธนาคารด้วย

   • (2) การชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
    • (2.1) ในการเพิ่มบัตรเครดิต ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
    • (2.2) เมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการด้วยบัตรเครดิต ธนาคารจะใช้วงเงินบัตรเครดิตตามรายการดังกล่าวในทันที ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการด้วยบัตรเครดิต จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรายการและต่อวัน หรือตามจำนวนเงินอื่นใดที่ธนาคารกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ในกรณีที่วงเงินบัตรเครดิตมีจำนวนไม่เพียงพอกับค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ระบบจะยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
  • 3.3.2 การตรวจสอบรายงานรายการธุรกรรมของ e-Wallet

   ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน e-Wallet และรายการการชำระเงินแต่ละรายการได้ผ่านฟังก์ชันการตรวจสอบรายงานธุรกรรม และ/หรือ ฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน Application และ/หรือ สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า

  • 3.3.3 การจัดการเกี่ยวกับ e-Wallet
   • (1) ผู้ขอใช้บริการสามารถมี e-Wallet กับธนาคารได้เพียงหนึ่ง (1) e-Wallet หรือตามจำนวนอื่นใดที่ธนาคารกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า โดยหนึ่ง (1) e-Wallet ผูกได้กับหนึ่ง (1) บัญชีรับเงินเท่านั้น
   • (2) ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด โดยในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินสำเร็จก่อนเวลา 23:00 น. ของวันใด ๆ (Cut-off Time) หรือตามเวลาอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ธนาคารจะโอนเงินจาก e-Wallet สำหรับการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีรับเงินใด ๆ เข้าบัญชีรับเงินที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที เว้นแต่ธนาคารจะมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่นในภายหน้า
   • (3) ผู้ขอใช้บริการจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด
   • (4) ธนาคารจะส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริการ e-Wallet ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่านทาง E-mail Address ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับธนาคารในการขอใช้บริการ e-Wallet เท่านั้น
 • 3.4 ในการใช้บริการ e-Wallet นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Application ของ TOYOTA ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ Application นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ e-Wallet นี้ด้วย
 • 3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ e-Wallet นี้ (หากมี) ตามที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ รวมทั้งตกลงชำระภาษีอากร (หากมี)
 • 3.6 เนื่องจาก e-Wallet ภายใต้บริการนี้ จะต้องผูกกับบัญชีรับเงินเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ศาล หน่วยงานที่มีอำนาจ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคำสั่งให้ธนาคารอายัด และ/หรือ นำส่งเงินในบัญชีรับเงิน ธนาคารมีความจำเป็นต้องอายัด และ/หรือ นำส่งเงินใน e-Wallet ตามคำสั่งดังกล่าวเช่นเดียวกัน

4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

 • 4.1 วิธีการดำเนินการใด ๆ ผ่านบริการ e-Wallet ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร รวมทั้งผู้ขอใช้บริการรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย
 • 4.2 การกระทำใด ๆ ผ่านบริการ e-Wallet ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันใด ๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
 • 4.3 ธนาคารมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ตามรูปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่ธนาคาร ที่ธนาคาร กำหนด
 • 4.4 ผู้ขอใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิก รายการภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้น ๆ ให้แก่ธนาคาร ผ่านบริการ e-Wallet แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีการยกเลิกรายการตามข้อ 3.3.1 (1.3) ข้างต้น หรือกรณีอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
 • 4.5 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทำรายการผ่านบริการ e-Wallet เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การซื้อขายอาวุธ หรือสนับสนุนการก่อการร้าย เป็นต้น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ
 • 4.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ e-Wallet ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าทาง Application และ/หรือผ่านระบบบริการ e-Wallet และ/หรือ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และ ธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในการแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่าน Application และ/หรือ ระบบบริการ e-Wallet และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • 4.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
 • 4.8 กรณีที่บัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีรับเงินได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะปิดบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีรับเงิน ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าผู้ขอใช้บริการจะปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ต่อเมื่อไม่มีเงินคงเหลือใน e-Wallet ของผู้ขอใช้บริการแล้ว

5. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการ e-Wallet ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึงการใช้บริการ Application ของ TOYOTA ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่ TOYOTA Wallet Customer Care โทร. 0-2660-5500 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการ และ/หรือ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด โดย ธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม


6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของธนาคาร

 • 6.1 บรรดาการกระทำใด ๆ ที่ธนาคารได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น
 • 6.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ขอใช้บริการใช้เครื่องมือเพื่อการทำรายการไม่เป็นไปตามที่ TOYOTA หรือธนาคารกำหนด หรือใช้บริการ Application ไม่เป็นไปตามที่ TOYOTA กำหนด หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
 • 6.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างผู้ขอใช้บริการและผู้รับชำระเงิน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ความพยายามในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมในข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ขอใช้บริการกับผู้รับชำระเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • 6.4 ในกรณีที่ธนาคารได้นำเงินเข้า e-Wallet และ/หรือ บัญชีรับเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเป็นการนำเงินเข้า e-Wallet และ/หรือ บัญชีรับเงินผิด หรือเกิดจากความผิดพลาดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการแก้ไข e-Wallet และ/หรือบัญชีรับเงินให้ถูกต้อง โดยยินยอมให้ธนาคารโอนเงินและ/หรือหักเงินจาก e-Wallet และ/หรือ บัญชีรับเงิน รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขรายการ (REVERSE) ที่ไม่ถูกต้องนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ขอใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องจัดทำหลักฐานอื่นใดระหว่างกันอีก

7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ

 • 7.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการหรือฟังก์ชันประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว
 • 7.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้ไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการ e-Wallet โดยหักเงินจากบัญชีรับเงินของผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • 7.3 ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • 7.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เมื่อเกิดเหตุดังต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับชั่วคราว และ/หรือ ยกเลิก การให้บริการ e-Wallet และ/หรือ ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันใด และ/หรือบริการหนึ่งบริการใดได้ รวมถึงการระงับการนำเงินเข้า e-Wallet และการโอนเงินจาก e-Wallet ไปยังบัญชีรับเงินได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • 7.4.1 ผู้ขอใช้บริการตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือ
  • 7.4.2 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ คำสั่งของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลให้ธนาคารไม่อาจให้บริการได้ หรือ
  • 7.4.3 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

8. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

 • 8.1 ธนาคารอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและให้บริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย และผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องบันทึก หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว
 • 8.2 ในการใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 • 8.3 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการในการตรวจสอบรายการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการให้แก่ผู้รับชำระเงินผ่านระบบบริการ e-Wallet ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือข้อมูลการใช้บริการ e-Wallet ของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ TOYOTA โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TOYOTA ที่เว็บไซต์ของ TOYOTA และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ TOYOTA กำหนด
 • 8.4 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ซึ่งขณะนี้ได้แก่ (1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (2) บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (3) บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (4) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (5) บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (6) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด (7) บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (8) บริษัท มันนิกซ์ จำกัด) ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง พันธมิตรทางธุรกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือ ผู้ให้บริการ Cloud Computing โดยยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ให้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสินทรัพย์รวม การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลที่ธนาคารเป็น ผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ยังคงมีอยู่ แม้ว่าผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ทำธุรกรรมกับธนาคารต่อไปแล้วก็ตาม (ข้อกำหนดนี้ให้ยกเลิกเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับ)
 • 8.5 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

9. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

 • 9.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากที่ระบุไว้เดิมในขณะขอใช้บริการ e-Wallet จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 • 9.2 เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ สำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ล่าสุดกับธนาคารแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้น ๆ แล้ว

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้